BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

Spôsob nakladania s elektroodpadom z elektrozariadení vyrobených spoločnosťou Elnec s.r.o.


Firma Elnec s.r.o. zabezpečuje svoje povinnosti vyplývajúce z rozšírenej zodpovednosti výrobcu v zmysle zákona 79/2015 Z.z. O odpadoch, prostredníctvom autorizovanej spoločnosti NATUR-PACK, ako organizácie zodpovednosti výrobcov.


Spôsob zabezpečenia zberu elektroodpadu

  1. Zber tzv. historického elektroodpadu (odpad z elektrozariadení uvedených na trh pred 13.8.2005), zabezpečuje Elnec s.r.o. v priestoroch sídla firmy (Jána Bottu 5, 080 01 Prešov), ak je takýto elektroodpad odovzdaný jeho držiteľom pri kúpe nového elektrozariadenia, ktoré je rovnakého funkčného určenia, ako odovzdávaný elektroodpad.

  2. Ak držiteľ historického elektroodpadu nevyužije možnosť jeho odovzdania pri zakúpení nového elektrozariadenia (viď. bod 1), je povinný naložiť s týmto elektroodpadom na vlastnú zodpovednosť (odovzdať ho iba osobe oprávnenej na zber elektroodpadu).

  3. Držiteľ elektroodpadu pozostávajúceho z elektrozariadenia vyrobeného firmou Elnec s.r.o., uvedeného na trh po 13.8.2005, môže taktiež tento odovzdať výrobcovi pri kúpe nového elektrozariadenia s rovnakým funkčným určením, alebo takýto elektroodpad môže odovzdať na území Slovenskej republiky na niektorom zo zberných miest spoločnosti NATUR-PACK, ako organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorej členom je aj Elnec s.r.o.

Aktuálny zoznam zberných miest pre účely postupu podľa bodu 3:

Spôsob označovania elektrozariadenia


Elektrozariadenie uvádzané na trh do 13. augusta 2005Elektrozariadenie uvádzané na trh po 13. auguste 2005