BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 


Elnec logo

Všeobecné obchodné podmienky

uplatňované pri nákupe prostredníctvom systému ELNEC ONLINE ORDERS


spoločnosťou

Elnec s.r.o., Jána Bottu 5, 080 01 Prešov, IČO: 17147450, IČ DPH: SK2020522020;
Kontaktné údaje: e-mail: elnec@elnec.com tel.: 0517734328; fax: 0517732787
Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Prešov – vložka č.: 301/P, odd.: Sro
(ďalej iba „predávajúci“)

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

1.1.
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je:
 • spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania, alebo povolania
  alebo
 • fyzická osoba (okrem osôb uvedených v bode 1.1.1.) a právnická osoba
1.2.
Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami systému ELNEC ONLINE ORDERS.
1.3.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho (prepravcu).
1.4.
Podmienky neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia všeobecne platnými právnymi predpismi v SR.
1.5.
Tieto obchodné podmienky sú platné pre objednávky s miestom dodania objednaného tovaru na území SR a ČR. V prípade požiadavky dodania tovaru do inej krajiny kontaktujte, prosím, obchodné oddelenie predávajúceho: elnec@elnec.com za účelom dohodnutia osobitných dodacích podmienok.

2. POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ:

2.1.
Výber tovaru:
Pri každom druhu tovaru, ktorý je možné zakúpiť pomocou systému ELNEC ONLINE ORDERS je zobrazený nákupný košík s oknom pre zadanie počtu kusov. Zadaním počtu kusov a kliknutím na košík pridáte vybraný tovar do nákupného košíka.
2.2.
Registrácia kupujúceho:
Pri prvom nákupe kupujúci pred odoslaním objednávky vyplní registračný formulár, v ktorom uvedie svoje identifikačné údaje podľa pokynov uvedených vo formulári. Ak kupujúci vyplní aj nepovinný údaj „Heslo“, predávajúci vytvorí kupujúcemu konto s prihlasovacími údajmi, ktoré mu budú zaslané na jeho e-mailovú adresu. Kupujúci, ktorý sa pred odoslaním objednávky pri ďalších nákupoch prihlási pomocou prihlasovacích údajov, nemusí vyplňovať registračný formulár svojimi identifikačnými údajmi.
2.3.
Predávajúci garantuje, že osobné údaje kupujúceho nebudú zneužité na iné účely.
2.4.
Po výbere tovaru a prihlásení sa do systému (resp. vyplnení registračného formulára) pokračuje kupujúci vytvorením objednávky, v rámci čoho zvolí platobné a dodacie podmienky pre nákup.
2.5.
Poplatok za dopravu je určený na konci objednávky a závisí od celkovej hodnoty objednaného tovaru (viď. bod 4.3. a 4.4.)
2.6.
Zaregistrovanie objednávky, uzatvorenie kúpnej zmluvy:
Pri prvom nákupe kupujúci pred odoslaním objednávky vyplní registračný formulár, v ktorom uvedie svoje identifikačné údaje podľa pokynov uvedených vo formulári. Ak kupujúci vyplní aj nepovinný údaj „Heslo“, predávajúci vytvorí kupujúcemu konto s prihlasovacími údajmi, ktoré mu budú zaslané na jeho e-mailovú adresu. Kupujúci, ktorý sa pred odoslaním objednávky pri ďalších nákupoch prihlási pomocou prihlasovacích údajov, nemusí vyplňovať registračný formulár svojimi identifikačnými údajmi.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY:

Systém ELNEC ONLINE ORDERS umožňuje nasledovné spôsoby úhrady za objednaný tovar:

3.1.
DOBIERKA (len v rámci Slovenskej republiky) – predávajúci odošle tovar s faktúrou kupujúcemu podľa ním vybraného druhu prepravy, pričom kupujúci zaplatí za tovar pri jeho prevzatí.
3.2.
PREDFAKTÚRA – po zaregistrovaní objednávky kupujúceho predávajúci vystaví a odošle kupujúcemu predfaktúru na jeho e-mailovú adresu.
 • Splatnosť zálohovej faktúry je 5 kalendárnych dní od dňa jej vystavenia.
 • Po pripísaní sumy uvedenej v predfaktúre na účet predávajúceho, odošle predávajúci tovar spolu s faktúrou kupujúcemu v termíne podľa dodacích podmienok (4).
 • Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru z dôvodu oneskorenej úhrady predfaktúry kupujúcim.
3.3.
PLATBA V HOTOVOSTI (len v rámci Slovenskej republiky) – kupujúci zaplatí za objednaný tovar v mieste sídla predávajúceho a tovar osobne prevezme.
3.4.
ONLINE PLATBA – kupujúci má možnosť zaplatiť kartou prostredníctvom systému: CardPay, alebo PayPal.

4. DODACIE PODMIENKY:

4.1.
Termín odoslania objednaného tovaru:
4.1.1. V prípade dostupnosti všetkých objednaných položiek v sklade predávajúceho, predávajúci odošle objednaný tovar:
 • do 2 pracovných dní (spravidla nasledujúci pracovný deň) od uzatvorenia kúpnej zmluvy pri platobnej podmienke DOBIERKA (3.1.)
 • do 2 pracovných dní (spravidla nasledujúci pracovný deň) odo dňa pripísania úhrady za objednaný tovar pri platobnej podmienke PREDFAKTÚRA (3.2). V prípade omeškania platby predávajúci rezervuje objednaný tovar maximálne počas 7 pracovných dní od dátumu prijatia objednávky.
 • Pri OSOBNOM ODBERE objednaného tovaru v mieste sídla predávajúceho (3.3), kupujúci prevezme tovar po oznámení predávajúcim, že tovar je pripravený na osobný odber. Predávajúci oznámenie odošle do 2 pracovných dní (spravidla nasledujúci pracovný deň) od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 • do 2 pracovných dní (spravidla nasledujúci pracovný deň) odo dňa pripísania úhrady za objednaný tovar pri platobnej podmienke ONLINE PLATBA (3.4)
4.1.2. Ak v sklade predávajúceho nie sú dostupné všetky objednané položky, pracovníci obchodného útvaru najneskôr do 2 pracovných dní (spravidla nasledujúci pracovný deň) budú kontaktovať kupujúceho a dohodnú záväzný termín dodania v závislosti od konkrétneho druhu objednaného tovaru.
4.1.3. Ak predávajúci nebude môcť splniť dohodnutý termín dodania (dôvodom môže byť omeškanie dodávky materiálu potrebného pre výrobu objednaného tovaru), predávajúci sa zaväzuje bezodkladne informovať o tom kupujúceho a ak nedôjde k dohode nového termínu dodania, predávajúci vráti kupujúcemu sumu zaplatenú za tovar do 5 pracovných dní.
4.2.
Miestom dodania objednaného tovaru je miesto určené kupujúcim v objednávke.
4.3.
Ponúkané spôsoby prepravy objednaného tovaru (v rámci Slovenskej republiky):
4.3.1. Slovenská pošta
 • doručenie do 3 pracovných dní od prevzatia zásielky od predávajúceho
 • Cena prepravného: 2,60 EUR bez DPH
4.3.2. Špedičná služba: ReMax Courier Service
 • doručenie nasledujúci pracovný deň od prevzatia zásielky od predávajúceho
 • Cena prepravného: 5,- EUR bez DPH
4.3.3. Dodanie objednaného tovaru v hodnote 330 EUR bez DPH a viac je bez účtovania prepravného. Toto ustanovenie neplatí v prípade opakovaného doručovania objednaného tovaru z dôvodu neprevzatia tovaru kupujúcim pri prvom dodaní.
4.3.4. V prípade osobitných požiadaviek na prepravu kontaktujte obchodné oddelenie predávajúceho: elnec@elnec.com
4.4.
Cenník prepravy objednaného tovaru (pre Českú republiku, sú ceny uvedené bez DPH):
4.4.1. V závislosti od celkovej ceny nákupu: Cena prepravy:
 
 • menej ako, alebo rovných € 400,-
 • € 20,-
 
 • menej ako, alebo rovných € 800,-
 • € 15,-
 
 • menej ako, alebo rovných € 1200,-
 • € 10,-
 
 • viac ako € 1200,-
 • zdarma
4.4.2. Pre účely odoslania zásielky do Českej republiky, využívame služby špedičnej spoločnosti: DPD

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY:

5.1.
Kupujúci (okrem spotrebiteľa) má právo odstúpiť od zmluvy písomnou formou (e-mailom, faxom, listom) ak:
 • Zálohová faktúra ešte nebola zaplatená
 • Predávajúci ešte neodovzdal objednaný tovar prepravcovi pri dodacej podmienke "DOBIERKA"
  • Neprevzatie objednaného tovaru kupujúcim pri dodaní formou dobierky zakladá právo predávajúceho uplatniť náhradu škody vo výške preukázaných nákladov spojených s odoslaním neprevzatej zásielky.
 • Predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať. Predávajúci je v tomto prípade povinný:
  • Bezodkladne informovať kupujúceho o tejto skutočnosti
  • Vrátiť kupujúcemu zaplatenú cenu, alebo zálohu za tovar najneskôr do 10 dní od oznámenia, že objednaný tovar nemôže byť dodaný
5.2.
Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
 • 5.2.1. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí samostatnú prílohu týchto Všeobecných obchodných podmienok: Príloha č. 1 (link)
5.3.
Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy ak:
 • Kupujúci nezaplatí zálohovú faktúru v lehote splatnosti.
 • Kupujúci nepreberie zásielku od prepravcu pri dodacej podmienke "DOBIERKA"
  • Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho z tohto dôvodu nezbavuje predávajúceho práva na uplatnenie náhrady škody podľa bodu 5.1.

6. ZÁRUČNÉ PODMIENKY:

6.1.
Elnec s.r.o. zaručuje bezporuchovosť programátora / programovacieho adaptéra a všetkých jeho súčastí, materiálu a výrobného prevedenia počínajúc od dátumu zakúpenia originálneho produktu od firmy Elnec s.r.o. alebo autorizovaného distribútora Elnec na časové obdobie podľa tabuľky uvedenej nižšie:
Obj. číslo.:Názov produktu:Záruka:
60-0054 BeeHive208S 3 roky 6.2
60-0053 BeeHive204 3 roky 6.3
60-0055 BeeHive204AP 3 roky
60-0058 BeeHive204AP-AU 3 roky 6.3
60-0052 BeeProg2 3 roky 6.3
60-0059 BeeProg2C 3 roky 6.3
60-0057 BeeProg2AP 3 roky
60-0038 SmartProg2 3 roky 6.3
60-0047 MEMprog2 1 rok 6.3
various Príslušenstvo 6.16 1 rok
70-xxxx Programovacie adaptéry 1 rok 6.5
71-xxxx AP1 programovacie moduly 1 rok 6.5
73-xxxxx AP3 programovacie moduly 1 rok 6.5
6.2.
Táto záruka je limitovaná na počet 25 000 cyklov DIL ZIF pätice programátora. Táto záruka je taktiež limitovaná na jeden rok na všetky počítačové súčasti programátora (matičná doska, CPU, HDD, dotykový display, a pod.).
6.3.
Táto záruka je limitovaná na počet 25 000 cyklov DIL ZIF pätice programátora.
6.4.
Táto záruka je limitovaná na počet 10 000 cyklov ZIF pätice programátora.
6.5.
Táto záruka je limitovaná mechanickou životnosťou ZIF pätice adaptéra / modulu. Mechanická životnosť ZIF pätíc u jednotlivých adaptérov / modulov sa líši. Podrobnosti je možné nájsť v popise konkrétneho adaptéra na stránke: Produkty – Programovacie Adaptéry a modulu na stránke: Produkty – Programovacie Moduly. Táto záruka zahŕňa iba mechanickú životnosť ZIF pätíc. Táto záruka nezahŕňa opotrebovanie používaním – napríklad: nižšiu/nedefinovateľnú/premenlivú vodivosť kontaktov spôsobenú znečistením prachom/špinou, alebo materiálmi otretými z vývodov programovaných obvodov.
Programovacie adaptry a moduly sú spotrebným tovarom. Z toho dôvodu neopravujeme programovacie adaptéry a moduly, ktoré sú po záruke.
6.6.
V prípade, že produkt je diagnostikovaný ako chybný, Elnec alebo autorizované servisné centrum firmy Elnec bezplatne opraví, alebo vymení poškodené súčasti. Súčasti vymenené v rámci záručnej opravy a/alebo celý výrobok majú záruku len do uplynutia pôvodnej záručnej doby.
6.7.
Záruka sa nevzťahuje na produkty, ktoré sú "zhorené / zničené" (celkové poškodenie výrobku spôsobené vysokým napätím, mechanickým poškodením, a pod.) a tiež na výrobky, ktoré boli otvorené a/alebo opravované a/alebo pozmenené osobami na to neautorizovanými firmou Elnec a tiež na výrobky, ktoré boli nevhodne nainštalované.
6.8.
Elnec vynakladá maximálne úsilie, aby hardware a software ktorý vyvíja a vyrába bol stabilný a spoľahlivý. Elnec nezaručuje, že hardware a software je bez chýb alebo drobných nedostatkov. Firma Elnec za dodaný výrobok vždy ručí len do výšky kontraktu splateného kupujúcim.
Elnec neručí za:
 • straty spôsobené nevhodným používaním výrobkov Elnec,
 • straty spôsobené používateľom, alebo tretími stranami pozmenením, alebo snahou o pozmenenie produktu,
 • straty spôsobené vírusmi, "rootkitmi", a pod.,
 • akúkoľvek inú stratu spôsobenú chybami hardwaru, alebo softwaru.
Napríklad: stratu zisku, stratu úspor, straty alebo nároky tretích strán proti klientovi, zničenie / stratu dát alebo súborov, stratu dobrého mena, stratu spôsobenú momentálnou neschopnosťou používať výrobok, a pod.
6.9.
Elnec s.r.o. rozhodne či poškodený produkt má byť opravený, alebo vymenený a tiež či sa na danú opravu vzťahuje záruka.
6.10.
Na opravu výrobku v rámci záručnej opravy musí zákazník preukázať dátum kúpy výrobku pokladničným dokladom, alebo faktúrou.
6.11.
Záručná oprava bude vykonaná do 5 pracovných dní po prijatí poškodeného výrobku. Preferenčné vybavenie požiadavky na opravu výrobku zaručuje registrácia výrobku, ktorá by mala byť vykonaná do 60 dní od dátumu kúpy výrobku na tejto stránke.
6.12.
Prosím, navštívte stránku "Záruka & Opravy", aby ste sa oboznámili s postupmi a ďalšími podmienkami záručných a pozáručných opráv ešte pred odoslaním akejkoľvek zásielky do firmy Elnec.
6.13.
Ak je kupujúcim fyzická osoba, ktorej zakúpený tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania, záručná doba zakúpeného produktu je minimálne dva roky (obmedzenia dané odsekmi 6.2. a 6.3. pre programátory a odsek 6.4. pre programovacie adaptéry ostávajú v platnosti).
6.14.
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.
6.15.
Predávajúci štandardne neposkytuje podrobnú správu o vykonanej oprave. Na požiadanie môže byť takáto správa vyho-tovená za poplatok, výška ktorého závisí od konkrétnej situácie (Toto ustanovenie sa nevzťahuje na spotrebiteľov).
6.16.
Výrobky príslušenstvo sa chápu ako "spotrebný tovar". Z toho dovodu na takéto výrobky pozáručnú opravu neposkytujeme.

7. VYŠŠIA MOC:

7.1.
Firma Elnec nenesie zodpovednosť a nepovažuje za porušenie týchto podmienok akéhokoľvek omeškania neschopnosť splniť určitú našu povinnosť, ak je omeškanie, alebo chyba spôsobená faktormi, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Za faktory, ktoré nemôžeme ovplyvniť sú považované:
 • explózie, záplavy, víchrica, požiar, nehoda,
 • vojna alebo hrozba vojny, sabotáž, prevrat,
 • importné a exportné bariéry a embargá,
 • a pod.

8. VŠEOBECNÉ / OBCHODNÉ ZNÁMKY:

8.1.
Táto zmluva a prípadné konflikty sa riadia zákonmi a pravidlami Slovenskej republiky.
8.2.
Všetky práva duševného vlastníctva súvisiace s výrobkami a softwarom Elnec sú v plnej miere majetkom firmy Elnec s.r.o. . Reprodukcia výrobkov, softwaru, alebo akejkoľvek ich súčasti podlieha výslovnému súhlasu firmy Elnec. Tento súhlas musí mať písomnú formu.
8.3.
Všetky produkty firmy Elnec sú označené a predávané pod medzinárodne registrovanou obchodnou známkou Elnec®. Používanie obchodnej známky Elnec, alebo loga firmy Elnec (alebo podobných známok) v názvoch produktov, služieb, alebo log iných subjektov je zakázané. Elnec do dnešnej doby neudelil žiadnej tretej strane právo alebo licenciu na výrobu svojich produktov. V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s používaním obchodnej známky Elnec, prosím, kontaktujte obchodné oddelenie firmy Elnec.

Aktualizované: 01. December 2016