Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

PG4UW

Spoločný ovládací program pod Windows pre všetky Elnec programátory.

PG4UW Softvér

32-bitová aplikácia pre:


Operačný systém Windows XP (32-bit a 64-bit)
Operačný systém Windows Server 2003
Operačný systém Windows Vista (32-bit a 64-bit)
Operačný systém Windows 7 (32-bit a 64-bit)
Operačný systém Windows 8 (32-bit a 64-bit)
Operačný systém Windows 8.1 (32-bit a 64-bit)
Operačný systém Windows 10 (32-bit a 64-bit)
Operačný systém Windows 11 (64-bit)

s rolovacím menu, skratkovými klávesami a systémom nápovedy.


Vlastnosti programu:

 • štandardné operácie s bufrom aj obvodom
 • bezpečnostné prvky
  • test vloženia, kontrola bajtov podpisu
 • špeciálne funkcie
  • serializácia, komplexné štatistiky, automatické ÁNO!, diaľkové ovládanie, JTAG daisy chain atď.
 • dostupné komplexné informácie o zariadení
  • rozmery balenia zariadenia / informácie o pripojení ISP, informácie o číslovaní dielov, podrobné poznámky pre komplikovanejšie zariadenia atď.
 • podporuje všetky známe dátové formáty
 • viacjazyčné rozhranie
  • 9 rôznych jazykových variácií (angličtina, kórejčina, čínština, japončina, nemčina, francúzština, ruština, portugalčina, slovenčina)
 • používané iba výrobcom odsúhlasené alebo certifikované algoritmy
 • Windows a online nápoveda

Popis programu

Ovládací program PG4UW je 32-bitová aplikácia pre operačný systém MS Windows (Windows XP až Windows 11, 32-bit a 64-bit) s rolovacím menu, klávesovými skratkami a online nápovedou. Cieľový obvod je možné vybrať pomocou triedy, výrobcu alebo jednoducho zadaním časti názvu alebo označenia obvodu. Okrem štandardných operácií s obvodom (čítanie, kontrola vymazania, programovanie, verifikácia, mazanie) bolo implementovaných niekoľko testovacích funkcií (test vloženia obvodu, kontrola ID obvodu) ako aj špeciálne funkcie (autoinkrementácia, projekty, produkčný mód - štartuje okamžite po vložení obvodu do soketu). Ovládací program umožňuje manipuláciu s datami v bufri aj medzi bufrom a súbormi, a vykonáva automatickú detekciu formátu súboru aj konverziu. Softvér je k dispozícii v slovenskom aj viacerých dalších jazykoch.


Jednoduché rozhranie

 • intuitívne ikony a jednoduché menu umožňuje ľahko pracovať s programom
 • toolbary môžu byť viditeľné alebo skryté PG4UW software interface
 • súbory je možné jednoducho vybrať pomocou štandardného dialógu Načítať (Uložiť) súbor
 • Automatické rozpoznávanie formátu súborov uľahčuje manipuláciu so vstupnými súbormi. SW akceptuje väčšinou všetky dostupné formáty súborov - Binary (RAW), Intel (Extended) HEX, MOTOROLA, MOS Technology, Tektronix, ASCII space, JEDEC a POF PG4UW softvér screenshot
 • po nakonfigurovaní možno nastavenia zariadenia uložiť do projektu (známeho aj ako úloha)
 • nastavenia ochrany projektu pomáhajú eliminovať chyby ľudského faktora, najmä pri hromadnej výrobe PG4UW softvér screenshot

Všeobecné nastavenia

Možnosti načítania súboru

Záložka možnosti načítania súboru umožňuje nastaviť masky formátov súborov, automatické znovunačítanie aktuálneho súboru a možnosť rozpoznávania súborového formátu načítavaných súborov. Po označení Načítať automaticky v časti Keď aktuálny súbor je zmenený inou aplikáciou ladenie Vašej aplikácie bude veľmi jednoduché. Načítajte Váš súbor do ovládacieho programu PG4UW a súčasne ho otvorte v textovom editore. Vyskúšajte naprogramovaný obvod vo Vašej aplikácii. V prípade, že obvod nefunguje správne, zmenťe súbor v textovom editore (a uložte zmeny), potom sa prepnite na PG4UW. PG4UW automaticky znovunačíta tento súbor a Vy môžte znovu naprogramovať svoj obvod.

Jazyk

Táto záložka umožňuje vybrať jazyk pre prostredie programu, ako je menu, tlačítka, dialógové okná, informácie a správy. Naviac umožňuje vybrať želaný súbor nápovedy vo zvolenom jazyku. Na popdopru ďalších jazykov je nutný súbor definície jazyka (kontaktujte Elnec).

Zvuk

Záložka Zvuk umožňuje nastaviť zvukový mód programu. Po niektorých činnostiach program generuje zvuky, napr. činnosti s obvodom (programovanie, verifikácia, čítanie, atď.) a tiež pri varovných a chybových hláseniach. Používateľ si môže vybrať medzi systémovými zvukmi MS Windows (nutná nainštalovaná zvuková karta), PC reproduktorom, reproduktorom programátora (JetProg) alebo bez zvukov.

PG4UW softvér screenshot

Štandardné operácie

Výber obvodu

Cieľový obvod je možné vybrať pomocou triedy, výrobcu alebo jednoducho zadaním časti názvu alebo označenia obvodu.

PG4UW softvér screenshot

Informácie o zariadení

 • ďalšie informácie o vybranom obvode je možné zobraziť pomocou kláves <Ctrl + F1> alebo tlačítka Device info.
 • ovládací program taktiež poskytuje informácie o mechanických rozmerov púzdrenia.
 • nájdete v ňom aj informácie o označovaní obvodov (význam jednotlivých prefixov a sufixov) pre každý podporovaný obvod.
 • ovládací program poskytuje všetky potrebné informácie o ISP programovaní: Popis pinov ISP konektora pre aktuálne vybratý obvod, odporúčané zapojenie programovaného obvodu a ďalšie potrebné informácie.
Vybrať EPROM/Flash pomocou ID

Vybrať EPROM/Flash pomocou ID

Použite tento príkaz na automatické vybratie EPROM alebo Flash pamäte za aktívny obvod pomocou čítania ID obvodu. Programátor môže automaticky identifikovať niektoré obvody pomocou čítania identifikačného čísla výrobcu a obvodu, ktoré je zapísané na čipe. Táto funkcia sa týka iba EPROM a Flash pamätí ktoré podporujú túto funkciu. Ak obvod nepodporuje ID obvodu a ID výrobcu program vypíše správu o nepodporovanom alebo neznámom obvode.

Pozor:
Neodporúčame používať tento príkaz na typy EPROM pamätí 2764 a 27128, pretože väčšina z nich nepodporuje ID.

Operácie s obvodom

Všetky nastavenia v tomto okne súvisia s kontrolou programovacieho procesu. Je to pružné prostredie obsahujúce položky prepojené s vybratým obvodom a typom programátora.

PG4UW softvér screenshot

Zobraziť / Editovať buffer

Toto okno sa používa na manipuláciu s buffrom, blokové operácie, napĺňanie časti buffra reťazcom, mazanie, kontrolné súčty a samozrejme editáciu a prezeranie s ďalšími funkciami (nájsť a nahradiť reťazec, tlač...).

PG4UW softvér screenshot

Programovať

Tento príkaz umožňuje programovanie celého obvodu alebo len jeho časti dátami z buffra. Ovládací program oznámi výsledok operácie do Log okna. Informácia o možnostiach operácie s obvodom a voliteľných nastaveniach je zobrazovaná pod týmto oknom. Po stlačení tlačítka "Podmienky pre činnosť s obvodom "(alebo Alt + O) je možné zmeniť podmienky pre činnsoť s obvodom. Stlačením tlačítka na vrchole pravého panelu (alebo Alt + S) môžte zmeniť voliteľné nastavenia.

PG4UW softvér screenshot

Bezpečnostné prvky

Test vloženia

Niektoré programátory vykonávajú test vloženia obvodu (nesprávna alebo obrátená pozícia) a kontrolu kontaktov (nedostatočný kontakt medzi nožičkou a svorkou pätice) pred spustením operácii s obvodom.

Test signature-byte

Niektoré programátory vykonávajú kontrolu signature-byte pred operáciou väčšiny obvodov. Programátor môže automaticky identifikovať niektoré obvody pomocou prečítania ID byte výrobcu a obvodu ktoré sú zapísané v čipe.

Tieto schopnosti podporované ochranou proti nadprúdom pomáhajú predchádzať zničeniu obvodu pri chybnej operácii.


Špeciálne vlastnosti

Serializácia

Serializácia je špecialny mód programovania. Keď je serializačný mód aktivovaný a nastavená hodnota je automaticky vložená na definovanú adresu buffra pred samotným programovaním obvodu. V prípade že sa programuje viacero obvodov za sebou, hodnota sériového čísla je automaticky zmenená pre každý obvod a vložená na definované miesto v buffri pred samotným programovaním obvodu, takže každý obvod má jedinečné sériové číslo.

Existujú tri typy serializácie:

 • Incremental mode a SQTP
 • From-file mode
 • Custom generator mode
PG4UW softvér screenshot

Incremental mode a SQTP

Incremental mode & SQTP umožňuje priradiť jednotlivé sériové čísla každému naprogramovanému obvodu. Počiatočné číslo zadané používateľom sa zvýši o špecifikovaný krok pre každú operáciu programu zariadenia a načíta sa vo vybranom formáte do špecifikovanej adresy vyrovnávacej pamäte pred programovaním každého zariadenia. Možnosti dostupné v serializácii v prírastkovom režime tiež umožňujú nastaviť ekvivalentnú serializáciu na Microchip SQTP používanú pre zariadenia Microchip PICmicro®

From-file mode

Pomocou metódy From-file sa sériové hodnoty čítajú z užívateľom špecifikovaných vstupných súborov a zapisujú sa serializačné dáta do vyrovnávacej pamäte na špecifikovaných adresách.

Custom generator mode

Režim serializácie vlastného generátora poskytuje maximálne flexibilný režim serializácie, pretože používateľ má systém serializácie plne vo svojich rukách. Keď je zvolený režim serializácie Custom generátor, sériové čísla sú generované užívateľským programom „za chodu“ predtým, ako je každé zariadenie naprogramované v PG4UW alebo PG4UWMC. Serializácia v režime vlastného generátora umožňuje užívateľovi generovať jedinečnú sekvenciu požadovaných sériových čísel. Sériové čísla možno zvyšovať ako lineárnu postupnosť alebo úplne nelineárnu postupnosť. Podrobnosti o programe generátora sériových čísel vytvorených používateľom sú popísané neskôr v nasledujúcej časti Program vlastného generátora.

Štatistiky

Štatistiky informujú o aktuálnom počte operácií s obvodom ktoré boli vykonané na vybranom type obvodu. Ak jeden obvod prislúcha jednej operácii s obvodom, napr. programovanie, počet operácií s obvodom sa bude rovnať počtu naprogramovaných obvodov. Ďalšou funkciou štatistík je Počítadlo nadol. Počítadlo nadol umožňuje kontrolu počtu operácií s obvodom a tým počet obvodov na ktorých operácie s obvodom boli vykonané.

PG4UW softvér screenshot

Automatické YES!

Tento príkaz sa používa na zapnutie módu Automatické YES!. V tomto móde len zasuniete obvod do ZIF pätice a posledná operácia bude automaticky zopakovaná. Progam automaticky detekuje vloženie nového obvodu a spustí posledne vykonanú operáciu bez stlačenia akéhokoľvek tlačítka. Táto funkcia však nieje podporovaná niektorými programátormi.

PG4UW softvér screenshot

Projekt, Protected projekt

Projekt obsahuje nastavenia obvodu (názov a výrobca vybraného obvodu, operácie na tomto obvode), obsah buffra, nastavenie prostredia, popis projektu, autor a dátum vytvorenia. Vlastnosť umožňuje obmedziť chyby operácií, pretože operácia nezmenila (alebo nemohla zmeniť) žiadne z parametrov programovania. Je to také jednoduché: načítajte projekt a potom už len vložte obvody do ZIF pätice.

PG4UW softvér screenshot

Remote control: ovládanie PG4UW z iného software

Táto vlastnosť umožňuje, aby bola činnosť PG4UW software ovládaná z inej aplikácie - alebo použitím príkazov BAT súboru alebo cez DLL súbor. Táto vlastnosť umožňuje napríklad integráciu Elnec programátorov do výrobných systémov, ale je vhodná aj pre ovládanie programátora napr. z integrovaného vývojového prostredia.

Existujú dva spôsoby ovládania PG4UW:

PG4UW softvér screenshot

Obr. 1: Riadenie PG4UW z iného riadiaceho programu (príklad PG4UWrem.exe, súčasť expedície PG4UW software).

PG4UW softvér screenshot

Obr. 2: Riadenie PG4UW z príkazového riadku použitím programu PG4UWcmd.exe (rovnako súčasť expedície PG4UW software)..

Ďalšie informácie o vzdialenom ovládaní PG4UW nájdete v príručke k diaľkovému ovládaniu PG4UW (vo vnútri inštalačného balíka softvéru).

Upozornenie:

 • vzdialené ovládanie súboru DLL je k dispozícii iba pre univerzálnw 48-pinové programátory (napr. SmartProg2). Popis každého programátora poskytuje tieto informácie.
 • Diaľkové ovládanie PG4UW je možné použiť aj pre multiprogramovanie, ale táto funkcia je dostupná len pre zabudované programované zariadenia (programovanie pomocou ISP konektora)
 • pre off-board multiprogramovanie (ako implementácia programátora do automatizovaného programovacieho stroja) je dostupný systém diaľkového ovládania PG4UWMC

JTAG daisy chain

Zapojenie viecerých programovateľných obvodov pomocou JTAG portov sa vo všeobecnosti nazýva JTAG reťazenie (JTAG daisy chaining). PG4UW podporuje programovanie a testovanie zreťazených obvodov pomocou JTAG daisy chaining.

SW umožňuje zvoliť JTAG chain (ISP-Jam) pre Altera a Xilinx obvody alebo JTAG chain (ISP-VME) pre Lattice obvody.

PG4UW softvér screenshot

Diagnostika

Tieto rutiny vykonávajú autotestovanie s alebo bez diagnostického POD aktuálneho programátora (nepodporované niektorými progamátormi). Odporúčame spúšťať tieto rutiny čo najčastejšie, napr. raz za mesiac.

PG4UW softvér screenshot

Programátory podporované softvérom PG4UW

Požiadavky na PC systém

 • Požiadavky na PC a operačný systém sa z času na čas menia v dôsledku zvýšeného počtu podporovaných zariadení, pridaných nových funkcií softvéru a pri integrácii nového programátora zariadenia do softvéru.
 • Zoznam všetkých požiadaviek na PC a operačný systém.

* Windows je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách.

🍪
Naspäť HORE