BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

PG4UW

Spoločný ovládací program pod Windows pre všetky Elnec programátory

PG4UW software

32-bitová aplikácia pre:

operačný systém Windows XP (32-bit a 64-bit)
operačný systém Windows Server 2003
operačný systém Windows Vista (32-bit a 64-bit)
operačný systém Windows 7 (32-bit a 64-bit)
operačný systém Windows 8 (32-bit a 64-bit)
operačný systém Windows 8.1 (32-bit a 64-bit)
operačný systém Windows 10 (32-bit a 64-bit)
operačný systém Windows 11 (64-bit)

s rolovacím menu, skratkovými klávesami a systémom nápovedy.

Vlastnosti programu:

 • štandardné operácie s bufrom aj obvodom
 • bezpečnostné prvky
 • špeciálne funkcie
 • podpora bežných datových formátov
 • viacjazyčné prostredie
 • používané iba výrobcom odsúhlasené alebo certifikované algoritmy
 • nové verzie programu dostupné spravidla každé 2 týždne a zdarma
 • Windows a online nápoveda

Popis programu

Ovládací program PG4UW je 32-bitová aplikácia pre operačný systém MS Windows (Windows XP až Windows 11, 32-bit a 64-bit) s rolovacím menu, klávesovými skratkami a online nápovedou. Cieľový obvod je možné vybrať pomocou triedy, výrobcu alebo jednoducho zadaním časti názvu alebo označenia obvodu. Okrem štandardných operácií s obvodom (čítanie, kontrola vymazania, programovanie, verifikácia, mazanie) bolo implementovaných niekoľko testovacích funkcií (test vloženia obvodu, kontrola ID obvodu) ako aj špeciálne funkcie (autoinkrementácia, projekty, produkčný mód - štartuje okamžite po vložení obvodu do soketu). Ovládací program umožňuje manipuláciu s datami v bufri aj medzi bufrom a súbormi, a vykonáva automatickú detekciu formátu súboru aj konverziu. Softvér je k dispozícii v slovenskom aj viacerých dalších jazykoch.

Jednoduché rozhranie

 • súbory je možné jednoducho vybrať pomocou štandardného dialógu Načítať (Uložiť) súbor

Software screenshot
 • intuitívne ikony a jednoduché menu umožňuje ľahko pracovať s programom
 • Toolbars môžu byť viditeľné alebo skryté

Možnosti načítania súboru

Záložka možnosti načítania súboru umožňuje nastaviť masky formátov súborov, automatické znovunačítanie aktuálneho súboru a možnosť rozpoznávania súborového formátu načítavaných súborov. Po označení Načítať automaticky v časti Keď aktuálny súbor je zmenený inou aplikáciou ladenie Vašej aplikácie bude veľmi jednoduché. Načítajte Váš súbor do ovládacieho programu PG4UW a súčasne ho otvorte v textovom editore. Vyskúšajte naprogramovaný obvod vo Vašej aplikácii. V prípade, že obvod nefunguje správne, zmenťe súbor v textovom editore (a uložte zmeny), potom sa prepnite na PG4UW. PG4UW automaticky znovunačíta tento súbor a Vy môžte znovu naprogramovať svoj obvod.

Software screenshot

Jazyk

Táto záložka umožňuje vybrať jazyk pre prostredie programu, ako je menu, tlačítka, dialógové okná, informácie a správy. Naviac umožňuje vybrať želaný súbor nápovedy vo zvolenom jazyku. Na popdopru ďalších jazykov je nutný súbor definície jazyka (kontaktujte Elnec).

Software screenshot

Zvuk

Záložka Zvuk umožňuje nastaviť zvukový mód programu. Po niektorých činnostiach program generuje zvuky, napr. činnosti s obvodom (programovanie, verifikácia, čítanie, atď.) a tiež pri varovných a chybových hláseniach. Používateľ si môže vybrať medzi systémovými zvukmi MS Windows (nutná nainštalovaná zvuková karta), PC reproduktorom, reproduktorom programátora (JetProg) alebo bez zvukov.

Software screenshot

Štandardné operácie

Výber obvodu

Cieľový obvod je možné vybrať pomocou triedy, výrobcu alebo jednoducho zadaním časti názvu alebo označenia obvodu.

PG4UW software screenshot

Ďalšie informácie o vybranom obvode je možné zobraziť pomocou kláves <Ctrl + F1> alebo tlačítka Device info.

Software screenshot

Ovládací program taktiež poskytuje informácie o mechanických rozmerov púzdrenia.

Software screenshot

Nájdete v ňom aj informácie o označovaní obvodov (význam jednotlivých prefixov a sufixov) pre každý podporovaný obvod.

Software screenshot

Ovládací program poskytuje všetky potrebné informácie o ISP programovaní: Popis pinov ISP konektora pre aktuálne vybratý obvod, odporúčané zapojenie programovaného obvodu a ďalšie potrebné informácie.

Software screenshot
Vybrať EPROM/Flash pomocou ID

Použite tento príkaz na automatické vybratie EPROM alebo Flash pamäte za aktívny obvod pomocou čítania ID obvodu. Programátor môže automaticky identifikovať niektoré obvody pomocou čítania identifikačného čísla výrobcu a obvodu, ktoré je zapísané na čipe. Táto funkcia sa týka iba EPROM a Flash pamätí ktoré podporujú túto funkciu. Ak obvod nepodporuje ID obvodu a ID výrobcu program vypíše správu o nepodporovanom alebo neznámom obvode.

Pozor:
Neodporúčame používať tento príkaz na typy EPROM pamätí 2764 a 27128, pretože väčšina z nich nepodporuje ID.


Operácie s obvodom

Všetky nastavenia v tomto okne súvisia s kontrolou programovacieho procesu. Je to pružné prostredie obsahujúce položky prepojené s vybratým obvodom a typom programátora.

PG4UW software screenshot
Zobraziť / Editovať buffer

Toto okno sa používa na manipuláciu s buffrom, blokové operácie, napĺňanie časti buffra reťazcom, mazanie, kontrolné súčty a samozrejme editáciu a prezeranie s ďalšími funkciami (nájsť a nahradiť reťazec, tlač...).

Software screenshot
Programovať

Tento príkaz umožňuje programovanie celého obvodu alebo len jeho časti dátami z buffra. Ovládací program oznámi výsledok operácie do Log okna. Informácia o možnostiach operácie s obvodom a voliteľných nastaveniach je zobrazovaná pod týmto oknom. Po stlačení tlačítka "Podmienky pre činnosť s obvodom "(alebo Alt + O) je možné zmeniť podmienky pre činnsoť s obvodom. Stlačením tlačítka na vrchole pravého panelu (alebo Alt + S) môžte zmeniť voliteľné nastavenia.

PG4UW software screenshot

Bezpečnostné prvky

Test vloženia obvodu

Niektoré programátory vykonávajú test vloženia obvodu (nesprávna alebo obrátená pozícia) a kontrolu kontaktov (nedostatočný kontakt medzi nožičkou a svorkou pätice) pred spustením operácii s obvodom.

Test signature-byte

Niektoré programátory vykonávajú kontrolu signature-byte pred operáciou väčšiny obvodov. Programátor môže automaticky identifikovať niektoré obvody pomocou prečítania ID byte výrobcu a obvodu ktoré sú zapísané v čipe.

Tieto schopnosti podporované ochranou proti nadprúdom pomáhajú predchádzať zničeniu obvodu pri chybnej operácii.


Špeciálne vlastnosti

Serializácia

Serializácia je špecialny mód programovania. Keď je serializačný mód aktivovaný a nastavená hodnota je automaticky vložená na definovanú adresu buffra pred samotným programovaním obvodu. V prípade že sa programuje viacero obvodov za sebou, hodnota sériového čísla je automaticky zmenená pre každý obvod a vložená na definované miesto v buffri pred samotným programovaním obvodu, takže každý obvod má jedinečné sériové číslo.

Existujú dva typy serializácie:

 • Pripočítavací
 • Zo súboru

Software screenshot
Štatistiky

Štatistiky informujú o aktuálnom počte operácií s obvodom ktoré boli vykonané na vybranom type obvodu. Ak jeden obvod prislúcha jednej operácii s obvodom, napr. programovanie, počet operácií s obvodom sa bude rovnať počtu naprogramovaných obvodov. Ďalšou funkciou štatistík je Počítadlo nadol. Počítadlo nadol umožňuje kontrolu počtu operácií s obvodom a tým počet obvodov na ktorých operácie s obvodom boli vykonané.

Software screenshot
Automatické YES!

Tento príkaz sa používa na zapnutie módu Automatické YES!. V tomto móde len zasuniete obvod do ZIF pätice a posledná operácia bude automaticky zopakovaná. Progam automaticky detekuje vloženie nového obvodu a spustí posledne vykonanú operáciu bez stlačenia akéhokoľvek tlačítka. Táto funkcia však nieje podporovaná niektorými programátormi.

Software screenshot
Projekt

Projekt obsahuje nastavenia obvodu (názov a výrobca vybraného obvodu, operácie na tomto obvode), obsah buffra, nastavenie prostredia, popis projektu, autor a dátum vytvorenia. Vlastnosť umožňuje obmedziť chyby operácií, pretože operácia nezmenila (alebo nemohla zmeniť) žiadne z parametrov programovania. Je to také jednoduché: načítajte projekt a potom už len vložte obvody do ZIF pätice.

PG4UW software screenshot
Remote control: ovládanie PG4UW z iného software

Táto vlastnosť umožňuje, aby bola činnosť PG4UW software ovládaná z inej aplikácie - alebo použitím príkazov BAT súboru alebo cez DLL súbor. Táto vlastnosť umožňuje napríklad integráciu Elnec programátorov do výrobných systémov, ale je vhodná aj pre ovládanie programátora napr. z integrovaného vývojového prostredia.

Existujú dva spôsoby ovládania PG4UW:

Software screenshot
Obr. 1: Riadenie PG4UW z iného riadiaceho programu (príklad PG4UWrem.exe, súčasť expedície PG4UW software).
Software screenshot
Obr. 2: Riadenie PG4UW z príkazového riadku použitím programu PG4UWcmd.exe (rovnako súčasť expedície PG4UW software).

Keďže je pre spôsob komunikácie použitý CP/IP protokol pre posielanie správ medzi PG4UW a vzdialenou aplikáciou, je možné aj vzdialené riadenie cez sieť Internet.

Ďalšie informácie o vzdialenom ovládaní PG4UW nájdete v príručke k diaľkovému ovládaniu PG4UW (vo vnútri inštalačného balíka softvéru).
Upozornenie: vzdialené ovládanie súboru DLL je k dispozícii iba pre univerzálnw 48-pinové programátory. Popis každého programátora poskytuje tieto informácie.

JTAG daisy chain

Zapojenie viecerých programovateľných obvodov pomocou JTAG portov sa vo všeobecnosti nazýva JTAG reťazenie (JTAG daisy chaining). PG4UW podporuje programovanie a testovanie zreťazených obvodov pomocou JTAG daisy chaining.

SW umožňuje zvoliť JTAG chain (ISP-Jam) pre Altera a Xilinx obvody alebo JTAG chain (ISP-VME) pre Lattice obvody.

Software screenshot
Diagnostika

Tieto rutiny vykonávajú autotestovanie s alebo bez diagnostického POD aktuálneho programátora (nepodporované niektorými progamátormi). Odporúčame spúšťať tieto rutiny čo najčastejšie, napr. raz za mesiac.

Software screenshot
Obr. 2: Riadenie PG4UW z príkazového riadku použitím programu PG4UWcmd.exe (rovnako súčasť expedície PG4UW software).

Podporované programátory


Windows je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách